Egzamin ósmoklasisty – ogólnopolskie informacje dla Rodziców i Uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

 1. Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w dniach 14, 1516 maja 2024 roku /odpowiednio wtorek, środa i czwartek/.

Termin dodatkowy egzaminu to 10, 11, 12 czerwca 2024 r. /poniedziałek, wtorek, środa/

W terminie dodatkowym do egzaminu przystępuje Uczeń, który:

1) z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

2) przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 1. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy. Oznacza to, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 2. Egzamin odbywa się w formie pisemnej i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego w pierwszym dniu (trwa 120 minut), matematyki (100 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut). 
 3. W 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone  w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki 
  i języka obcego nowożytnego.
 4. Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I–VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki są brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.
 5. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.
 6. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
 • z języka polskiego – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9.00,
 • z matematyki – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9.00,
 • z języka obcego nowożytnego – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9.00.
 1. Czas trwania egzaminu:
 • z języka polskiego – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony / 210 minut w przypadku uczniów – obywateli Ukrainy)
 • z matematyki – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 • z języka obcego nowożytnego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 1. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi:

1) w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki – na kartę odpowiedzi -5 minut,

2) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – na kartę rozwiązań zadań otwartych oraz na kartę odpowiedzi -10 minut.

 1. Uczeń musi pamiętać o:
 • punktualnym przyjściu na egzamin,
 • stroju galowym,
 • legitymacji,
 • przyniesieniu ze sobą przyborów do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych), a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę,
 • zakazie korzystania z kalkulatora,
 • zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali,
 • poinformowaniu przed egzaminem przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o tym, że w trakcie egzaminu musi zażyć lekarstwa,
 • możliwości wniesienia na salę egzaminacyjną butelki wody. (Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika),
 • losowaniu numeru ławki przed wejściem do sali egzaminacyjnej,
 • wpisaniu kodu ucznia i numeru pesel na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego oraz przyklejeniu naklejki (oprócz dysleksji),
 • sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego tj.
 • z języka polskiego - czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi oraz czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
 • z matematyki i języka obcego nowożytnego – czy arkusz egzaminacyjny zawiera zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań otwartych oraz kartę odpowiedzi oraz czy zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz karta rozwiązań zadań otwartych zawierają wszystkie kolejno ponumerowane strony (uwaga: karta rozwiązań zadań otwartych posiada odrębną numerację stron, odpowiednio, 1–8 [w przypadku matematyki] albo 1–4 [w przypadku języka obcego nowożytnego])
 • wyrwaniu karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi ze środka arkusza egzaminacyjnego (matematyka, język obcy nowożytny)
 • uważnym przeczytaniu „Instrukcji dla ucznia” na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego,
 • uważnym zapoznaniu się ze sposobem zaznaczania poprawnych i błędnych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych i zadaniach otwartych na drugiej stronie arkusza,
 • rozpoczynaniu pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela,
 • zgłaszaniu konieczności skorzystania z toalety w trakcie egzaminu (podniesienie ręki),
 • konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.
 1. Termin ogłoszenia wyników i wydawania zaświadczeń – 3 lipca 2024 r.

O szczegółowej organizacji i sposobie przeprowadzania egzaminu klas ósmych na terenie szkoły w dniach 14, 15 i 16 maja 2024 r., zostaną Państwo i uczniowie poinformowani w terminie późniejszym.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Dyrektor Szkoły nr 16

Nina Markiewicz-Sobieraj

 

Zastępca Dyrektora

Beata Chustak