Egzamin ósmoklasisty- ogólnopolskie informacje dla Rodziców i Uczniów o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

 

    1 .Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 23,24,25 maja 2023r.
 
Termin dodatkowy egzaminu to 12,13,14 czerwca 2023r.
W terminie dodatkowym może przystąpić Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym
albo przerwał egzamin, lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, również z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

  1. Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w formie pisemnej.
  2. Egzamin ósmoklasisty będzie obejmował następujące przedmioty:

        - JĘZYK POLSKI;

         -MATEMATYKĘ;

         -JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY.

  1. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu będzie przeprowadzany
    w kolejnych dniach:

       - JĘZYK POLSKI – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9.00

       - MATEMATYKA – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9.00

       - JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9.00

  1. Czas trwania egzaminu.

Pierwszego dnia przeprowadzany będzie egzamin z języka polskiego ,który będzie trwać 120 minut, dla Uczniów z dostosowaniami do 180 minut, dla uczniów o statusie Uchodźcy do 210 minut. Drugiego dnia przeprowadzany będzie egzamin z matematyki, który będzie trwać 100 minut, dla Uczniów z dostosowaniami do 150 minut, dla uczniów o statusie Uchodźcy 100 minut.
Trzeciego dnia przeprowadzany będzie egzamin z języka obcego nowożytnego, który będzie trwać 90 minut, dla Uczniów z dostosowaniami do 135 minut, dla uczniów o statusie Uchodźcy 90 minut.

6.Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu będzie się dodawać 5minut na sprawdzenie przez Ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

  1. Uczeń musi pamiętać o:

-punktualnym przyjściu na egzamin,

-stroju galowym,

-legitymacji,

-przyniesieniu na egzamin długopisu z czarnym wkładem, linijki na matematykę,

-poinformowaniu przed egzaminem członka zespołu nadzorującego egzamin o tym, że w trakcie egzaminu musi zażyć lekarstwa,

-losowaniu numeru ławki przed wejściem do sali egzaminacyjnej,

- wpisaniu kodu ucznia i numeru pesel na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego oraz  przyklejeniu naklejki (oprócz dysleksji)!!!

-sprawdzeniu kompletności arkusza egzaminacyjnego!!!

-uważnym przeczytaniu „Instrukcji dla ucznia” na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego!!!

-uważnym zapoznaniu się ze sposobem zaznaczania poprawnych i błędnych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych i zadaniach otwartych na stronie drugiej arkusza!!!

-rozpoczynaniu pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela,

-zgłaszaniu konieczności skorzystania z toalety w trakcie egzaminu,

-po zakończeniu pracy z arkuszem zgłoszenie zakończenia pisania poprzez   podniesienie ręki do góry,

 -zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych
 i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

-konieczności samodzielnego rozwiazywania zadań egzaminacyjnych.

  1. Termin ogłoszenia wyników - 3 lipca 2023 r.
  2. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń – do 6 lipca 2023 r.
  3. Termin wydania zdającym zaświadczeń – 6 lipca 2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

   O szczegółowej organizacji i sposobie przeprowadzenia egzaminu klas ósmych na terenie szkoły
w dniach 23,24,25 maja 2023 roku, zostaną Państwo i uczniowie poinformowani w terminie późniejszym.

 

Dyrektor Szkoły nr 16

Nina Markiewicz-Sobieraj

 

Zastępca Dyrektora

Beata Chustak